DAB – slamavvatning

DAB – slamförtjockning och avvattning

Avvattningssystemet DAB bygger på en enkel och effektiv princip vilket sänker slamhanteringskostnaderna.

DAB avvattnar alla typer av slam såsom primärslam, eftersedimenteringsslam, biologiskt, kemiskt och även oljeslam. Systemet är installerat på reningsverk, garverier, pappersbruk, sockerbruk och andra livsmedelsindustrier.

Rejektet från DABen är av god kvalitet – lågt partikelinnehåll (reduktion 50-90%), lågt BOD (reduktion med 30-70%) och lågt fosforinnehåll (reduktion med 10-30%).

Den minsta DABen avvattnar upp till 10 m3/d och den största upp till 200 m3/d. Hög avvattningsgrad är uppnådd med enbart gravitationskraften. Torrsubstanshalt som uppnås i kommunala reningsverk ligger mellan 12 och 18% vilket är fullt tillräckligt, speciellt om det avvattnade slammet komposteras eller används i jordbruket.

DAB kan även användas som förtjockare t.ex. i system där hög avvattning inte är nödvändig. Vid förtjockning är kapaciteten upp till 500 m3/d.