SOFT – Swedish Organic Fertilizer Technology (sv)

SOFT – Swedish Organic Fertilizer Technology

Varje organiskt ämne har sitt ursprung i koldioxid och vatten där klorofyll och solenergi spelar avgörande roll. Under tillväxten tar växtligheten nödvändiga mineraler upp från jorden. Efter döden spjälkas ämnena tillbaka till koldioxid och vatten. Samtidigt återgår mineralerna tillbaka till jorden.
För att inte utarma jorden bör alla mineraler upptagna under växtlighetens uppväxt komma tillbaka till jorden.
Tyvärr, så är inte fallet. Stor del av organiska ämnen hamnar på deponier eller sekära ytor vilket orsakar flertalet alvarliga problem. Ett av de är produktion av metan som bidrar till Klimatuppvärmning i större utsträckning än koldioxid. Samtidigt tillförs jorden konstgjord gödsel för att tillgodose växternas behov av mineraler. Detta orsakar en rad alvarliga långsidiga problem. Jorden där enbart konstgjorda gödsel tillsätts håller fuktigheten mycket sämre. Dessutom eroderas sådan jord mycket lätt. Ett annat allvarligt problem är att stor del av tillsatta konstgjorda gödsel hamnar i vattenreservoarer (sjöar, floder, haven) och orsakar övergödning.

 SOFT minskar alla dessa problem. Teknologin är lämplig för att ta hand om vegetabiliska ämnen men kan anpassas till att hantera animaliska ämnen samt vissa industriella avfall.
Nedbrytningen (i de flesta fallen aerobisk process) består av flera steg och tar från några månader till några år. Längden av processen beror på råvaran och lokala parametrar. Om en eller flera parametrar inte är optimala bromsas processor. Processen är klar när all koldioxid återgår till luften och mineralerna återgår till jorden. Det betyder att växtlighetens livscykel är koldioxidneutral.

SOFT – i korthet
De viktigaste målen med SOFT är:

 • Att ta hand om organiska ämnen på ett ekologiskt korrekt och kostnadseffektivt sätt
 • Att producera värdefull organisk gödsel som jorden kan lätt tillgodogöra.
  Målet är också att hålla processparametrar inom de mest effektiva områdena för att producera gödsel av hög kvalitet under kortast möjlig tid.

Råvaran – alla vegetabiliska material kan behandlas med SOFT, t.ex. rester och avfall i jordbruket och livsmedelsindustri, köksavfall eller utgången mat. Vissa industriella avfall, t.ex. från palmoljeindustri kan användas i processen. Kvaliteten och användningen av erhållna gödsel beror på råvaran och processparametrarna. Rätta råvaror och blandning måste åstadkommas för att hålla C / N-kvoten (se nedan) inom optimala gränser.
Processparametrarna och hanteringen anpassas till råvarublandningen.


Produkten (ofta kallad kompost) består till största delen av humus (en blandning av delvis nedbrutna organiska ämnen; olika nedbrytningsgrad för olika ämnen) som kan användas som organisk gödsel. Produkten är oftast mörkt brun eller nästan svart. Strukturen är kornig. Ser ut som blöt jord och doftar som nygrävd trädgårdsjord. Vanligtvis används komposten i trädgårdar och i jordbruket.
Beroende på råvaran och tillämpade processer varierar kompostens kvalitet. Olika komposter är lämplig för olika grödor. Även om någon gödsel är fattig på vissa mineraler är det fördelaktigt att använda den. Jordstrukturen blir förbättrad vilket underlättar luftpenetrationen till nedre skikt och hjälper till att hålla fukten. Användning av kompost med industriella råvaror skall användas omsorgsfullt. Om komposten inte lämpar sig att användas i jordbruket, kan den användas i trädgårdar, parker och vid anläggning av golfytor eller ytor längs med trafikleder.

Produkterna har många fördelar, som:

 • Innehåller humus (huvudsakligen delnedbruten cellulosa) som förbättrar jordens struktur och hjälper till att hålla fukten.
 • Aktiverar mikrobiologiskt liv och jorden
 • Delnedbrutna komponenter är lätta att tillgodogöra av växtligheten
 • Mineralerna återgår till jorden långsamt.

Beskrivning
SOFT baserar på kompostering, dvs spontan nedbrytning av organiska ämnen och aerobisk miljö. I naturen bryter alla organiska ämnen ned, förr eller senare. SOFT gör effektiva processer och låter hålla de värdefulla beståndsdelar inom processen. Den drivs av naturliga bakterier, svampar och andra mikrober. Ibland deltar även insekter och daggmaskar aktivt i processen.

Fem parametrar är avgörande för processen:

 • C / N-kvot – relation mellan innehållet av kol (C) och kväve (N) i blandningen. För en effektiv och snabb nedbrytning bör C / N-kvoten ligga vid 15.
 • Partikelstorlek – blandningen innehåller både större och mindre partiklar. De större partiklarna underlättar luftpenetration till högens innandöme. Och andra sidan har de mindre artiklarna större totalytan vilket effektiviserar processen. Men om andelen av små artiklar är för stora är blandningen för tätt och luftpenetrationen är långsammare eller stoppad.
 • Fuktighet – vatten är nödvändigt för mikrobernas arbete. Vattenhalten bör ligga vid 65%. Både mycket högre och mycket lägre vattenhaltiga bromsarprocesser. Vid vattenhalt på 75% är risken för anaerob process (utan syre) mycket stor. Då brukar det uppstå odörproblem med tillhörande produktion av metan.
 • Temperatur – kompostering är en termofilprocess och värme produceras. Temperaturen varierar under processens olika faser och kan uppnå högre än 70 0 Perioden med hög temperatur är viktig av hygienisk synpunkt. Om den varma perioden varar minst två veckor är det garanterat att alla skadliga bakterier har dödats.
  Notera! Under kalla årstider, t.ex. under vinter i vissa länder, är komposteringen mycket långsam eller helt avstannad.
 • Homogenitet – för effektiv process bör tekniska parametrar var de samma i hela blandningen. Ofta torkar toppskiktet fortare än inre delar så innehåller och omblandning är nödvändig. Å andra sidan, speciellt under den varma fasen, mycket vatten dunstar bort från inre delar av blandningen.

SOFT process

Processen kan närmare upplagd på många olika sätt beroende på råmaterialen, önskad processtid, lokala förutsättningar och ekonomi.

Processen kan köras i vilken skala som helst, från små trädgårdar till jordbruk och stora anläggningar med kapacitet på flera ton om dagen. Mindre mängder läggs i små boxar eller i högar. Större anläggningar körs i prismor, kanaler och reaktorer. Det mest vanliga processschemat visa på skiss till höger.

Processen består av följande snabbare:

 • Beredning – blandning av olika råvaror för att uppnå rätt C / N-kvot. Rätt mängd vatten tillsätts.
 • Huvudkompostering – huvuddelen av nedbrytningen som tar några veckor till några månader
 • Sortering – finare fraktion går till efterkompostering och den grövre fraktionen används vid förberedelser av nya blandningar. Vid industriella anläggningar används effektiva sorterare t.ex. som visa på bilden till höger.
 • Efterkompostering (mognad) – vidare nedbrytning av kompenterna. Den brukar vara längre än själva komposteringen.
 • Förvaring – olika typer av organisk gödsel förvaras separat och används till olika ändamål.

Det är möjligt att uppnå önskad typ av genom att tillsätta speciella näringsämnen.

Under hela processen är fuktigheten i olika delar av blandningen kontrollerad. Vid behov tillsatts vatten och rörs om blandningen.

Omrörningen görs med hjälp av enkla lastare eller mera komplicerade maskiner; i början oftare och senare mera sällan.

SOFT processer drivs alltid på hårt och ogenomsläppligt underlag. Detta gör att hanteringen är enkel men viktigare är att eventuellt läckage går att samla ihop. Lakvattnet brukar oftast innehålla massan. Annars rengörs lakvattnet, oftast genom luftning.

Speciella applikationer

Även visa industriella rester t.ex. avfall från palmoljeindustri eller organiska material beblandade med petroleumprodukter går att composter. Processen och tekniska parametrar måste anpassas till blandningen.

Erhållen produkt går vanligen inte att använda i jordbruket men produkten är mycket mindre skadlig till naturen eller människan.

Den här typen av kompost kan endast användas på grönområden.

 

 

Det ovanstående är en allmän beskrivning av SOFT. Vill du wasted en anläggning och behöver råd?

Kom och kontakta med KONSEB för att ta reda på hur SOFT kan lösa dina problem och vända dem till en fördel.