DABSUS – Hệ thống bùn

DABSUS

DABSUS là một công nghệ được áp dụng để giải quyết các vấn đề vệ sinh mà không cần hệ thống xủ lý nước thải bằng việc chuyển hóa trực tiếp các loại bùn thải thành các loại phân bón hữu ích. Điều này có nghĩa là DABSUS bảo vệ môi trường bằng việc chuyển các chất dinh dưỡng trở lại cho đất.

DABSUS được phát triển dựa trên công nghệ của DAB, một công nghệ nổi tiếng trên thế giới về làm khô bùn. Bùn sau khi được làm khô được trộn thêm các thành phần hữu cơ khác và trở thành các loại phân bón hữu ích.

DABSUS có rất nhiều ưu điểm như:
* Chi phí đầu tư cũng như vận hành thấp.
* Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.
* Giảm thiểu đang kể các dịch bệnh nguy hiểm.
* Giảm thiểu đáng kể các ô nhiễm cho ruộng, rừng, nước ngầm và nước biển.
* Giảm thiểu việc sử dụng phân bón nhân tạo và sói mòn đất.
* Giảm thiểu các sản phẩm từ khí Methane (gây hiệu ứng nhà kính)
* Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của xã hội.