Strona Neutralna (VI)

Công nghệ thông minh tốt hơn cho cuộc sống
và mang đến nền kinh tế sạch
Làm sạch nước thải
Xử lý và sử dụng bùn
Sấy năng lượng mặt trời
Avloppsrening
Slamhantering och -användning
Soltorkning
Waste water cleaning
Sludge handling and utilization
Solar drying
Oczyszczanie ścieków
Odwadnianie i utylizacja osadów
Suszarnie słoneczne
Abwasserreinigung
Schlammbearbeitung, -Anvendung
Solare Trocken